Klimatrusselen, Klimaendring, Global oppvarming, CO2 opptak, CO2 fangst, Solenergi, Avsaltning, Pumpekraftverk,
Vanning, Skogreising, Småskala energiproduksjon, Lokal energiproduksjon, Bioenergi, Mini fjernvarmeanlegg, Flisfyring,
System for Konsentrasjon av Solenergi, Solfanger, Mikrokraftverk, ETTE, Gunnar Ettestøl, Vegårshei

Nye utviklingsprosjekt vil bli presentert her! (English text)

2010 ARTIKKEL: Tiltak mot klimatrusselen.pdf

Artikkel, mai 2007: Solenergi: Klimatrusselens motkraft.
Storskala skogreising og bevaring, utbygging av solenergi og offshore vindkraft.

Artikkel, oktober 2006: "Småskala energiproduksjon i Norge"

Solfanger system til kraftforsyning for avsaltningsanlegg, vannpumping og pumpekraft :Prinsipper for avsaltning, forskningsartikler (på engelsk):

2009 MIT Open Courseware : Desalination and Water Purification

2008 Elsevier article : Solar and wind opportunities for water desalination

Til ETTE Elektro hovedside! ( Home )