BAKGRUNN FOR PROSJEKTENE – OG FRAMOVER.

( Til norsk hovedside )

Norge har mange ubrukte energikilder i form av både vindenergi på privateide
vindrike områder og i små vassdrag som fortsatt ikke er vernet.

Norge har mange områder med høy gjennomsnittlig vindstyrke, i fra Lindesnes til Kirkenes.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat har i disse dager gitt konsesjon til den
første store vindparken i Norge.
Langs Norges vakre kyst kan du finne flere områder med høy gjennommsnittlig
vindstyrke, hvor store vindturbiner eller vindparker vil virke forstyrrende inn i
landskapet Små eller middels store vindturbiner kan trolig plasseres i de
samme områdene uten å påvirke landskapsbildet negativt.

Norge har fortsatt uutnyttede energiresever i små ikke varig vernede vassdrag.

Noen av de små elvene som ikke er i bruk til energiproduksjon i dag hadde små
lokale kraftstasjoner i den første perioden av elektrifiseringen av Norge. Små
vanndrevne sagbruk ble også bygget i et stort antall i peioden fra 1830 til 1930.
Du kan ennå finne rester av slike installasjoner over hele Norge, for det meste
dammer eller kanaler bygd i naturstein eller betong.
Små vannkraftverk kan bli bygget eller gjenoppbygd på slike steder uten
å ødelegge historisk materiale eller være til hinder for folk eller fisk.
Og småkraftverk (eller mikrokraftverk) kan selvsagt også bygges andre steder
der kostnadene er små og tillatelse til utbygging kan gis.

De lave elektrisitetsprisene i Norge betinger lave kostnader på produksjonsutstyr.

Dette betyr at både små vindturbiner og mikro vannkraftturbiner må bli produsert
til lave priser. Dette kan oppnås gjennom kompakt og kostnadseffektiv design.

Derfor kan den lave prisen på elektrisitet i Norge være et insitament til
kostnadseffektiv produksjon av vind- og vannkraftverk i Norge, og vi kan også
være konkurransedyktige internasjonalt.

Finansiering av prosjektene.

Jeg startet prosjektet i 1993. De basis konstruksjonene som du kan se i vedlagte
bildekataloger ble tegnet i 1997 og 1998.
Prosjektene er finansiert av undertegnede, med et mindre beløp i utviklingsstøtte
fra Aust-Agder Næringsselskap og SND.
Konstruksjonene er ennå ikke kommersielle (1999).

Gunnar Ettestøl, Siviling., e-mail: epost_elektro[at]ette.no

ETTE Elektro
4985 Vegårshei
Norge

mobiltelefon: (+ 47) 90 11 74 72